Medezeggenschapsraad

Wie neemt op school de beslissingen?  

De MR is, wat de naam al zegt, een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen in de school zijn vertegenwoordigd. De raad spreekt namens ouders, leerlingen en personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van het beleid van de school, maar ook om de toetsing van het gevoerde beleid.  De MR streeft daarbij naar openheid en goed onderling overleg.

De belangrijkste punten waar de MR over meedenkt, zijn:

Onderwijskundigbeleid
        Schoolplan(eens in de vier jaar)
         De schoolgids
         Het Zorgplanen ontwikkeling passend onderwijs
         Systeemkwaliteitszorg

Personeelsbeleid
        Formatiebeleid
        Functiemix

Taakbeleid
        Arbobeleid
        Ontslagbeleid
        Gevolgen inkrimping school

Aangelegenhedenvoor ouders en/of leerlingen
        Voorzieningen leerlingen
        Invulling voorschoolse,tussenschoolse en naschoolse opvang
        Onderwijstijd

Financieelbeleid
        Meerjarenbegroting
        Financieel jaarverslag
        formatieplan

Huisvestingsbeleid
        Huisvestingsplan
        Binnenklimaatschool

 

Ten aanzien van bovengenoemde onderwerpen heeft de MR instemmings- of adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden zijn allemaal vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de MR-vergaderingen geeft Petra met regelmaat een toelichting op de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland. Ook dit punt is vastgelegd in de WMS: ‘het bevoegd gezag moet tijdig alle inlichtingen verschaffen die de MR nodig heeft’.

MR leden:

Rob Reuverkamp,      voorzitter        ouder (r.a.p.reuvekamp@saxion.nl)

Evelien Tapper                                 ouder

Marco Nijensteijn                            ouder

Marc Havinga                                    ouder

Marieke Gussinklo                            leerkracht

Nicole van der Zweerde                  leerkracht

Femke Loohuis                                    leerkracht

Anouk Masselink , secretaris          leerkracht (mr@detelgenkamp.nl)