Leerprestaties

De Telgenkamp helpt kinderen kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. We bereiden ze samen met ouders voor op de wereld van morgen. Als school maken we onderdeel  uit van de wijk waarbij samenwerking met verschillende instanties  (bedrijven, sportverenigingen, culturele instellingen) ons onderwijs kan verrijken.

Door de kinderen vaardig te maken in taal en rekenen, maar ook in communiceren, samenwerken,  ICT, probleemoplossend denken, creatief en kritisch denken kunnen ze deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.  Zo worden ze betrokken, ondernemende en nieuwsgierige volwassenen.

De Telgenkamp geeft elk kind de kans te groeien en eigen talenten te ontdekken en te ontplooien.

We onderzoeken hoe we de vaardigheden van de 21ste eeuw  kunnen inzetten. Kinderen moeten leren samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, ICT geletterd zijn, creativiteit kunnen ontwikkelen, kritisch leren denken, leren communiceren en bovenal sociaal-culturele vaardigheden gaan ontwikkelen om doelgericht aan het werk te kunnen gaan. We richten ons onderwijs zo in dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en ondernemend en nieuwsgierig worden.

De Telgenkamp is een school waar kinderen efficiënt gebruik maken van ICT technologie en met gebruik van digitaal onderwijs zich ontwikkelen en digitaal leren communiceren. In onze gedigitaliseerde maatschappij is het van belang dat kinderen kennis en vaardigheden ontwikkelen om verantwoord te kunnen communiceren, informeren, analyseren en leren m.b.v. ICT.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Goede opbrengsten op het gebied van taal, lezen en rekenen staan centraal. Om hogere opbrengsten te realiseren werken we volgens  7 componenten van effectief onderwijs.
7-componenten-goed-onderwijs

Dit realiseren we door de resultaten te monitoren op school- , team- en groepsniveau. De leerkrachten richten zich op een effectieve instructie en zijn in staat om doelgericht met de groep aan het werk te gaan. Om effectief onderwijs te realiseren zijn goede leerkrachtvaardigheden van belang. Daarbij moeten kinderen tools aangereikt krijgen t.a.v. hun eigenaarschap.

Leraren onderzoeken het onderwijs dat zij geven door de leerlingresultaten te analyseren en bespreken en om te leren op welke onderdelen zij hun onderwijs nog kunnen aanpassen.

Het gaat hierbij om het leren van leerlingen, het leren van leraren en om het leren van de school als geheel. Belangrijk hierbij is het elkaar aanspreken op behaalde resultaten en onderzoeken hoe het morgen beter kan.