Algemeen

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij: Al onze leerlingen krijgen meer dan ooit te maken met een gedigitaliseerde samenleving. Het is daarom niet meer dan logisch dat wij onze leerlingen op deze situatie voorbereiden.

Op onze school zijn twee ICT-coördinatoren werkzaam:  Frans Wensink en Pascal Horsthuis. Zij hebben als taak om ICT zo optimaal mogelijk te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk, nieuwe hard-en software ontwikkelingen te volgen en collega’s te begeleiden in het gebruik van ICT -toepassingen. Beide leerkrachten zijn hierin geschoold en worden hierin ook voortdurend bijgeschoold.

      

Frans Wensink          Pascal Horsthuis

We beschikken in alle klassen over een aantal werk-pc’s voor de leerlingen en ook zijn er centrale computerplekken waar de kinderen individueel of klassikaal gebruik van kunnen maken. Deze computers zijn allemaal opgenomen in een netwerk en de kinderen werken binnen de Klas.nu in een beveiligde leeromgeving waar per jaargroep de relevante les- en oefenstof is samengesteld.

Vanaf 2012-2013 zijn alle klassen voorzien van een digitaal schoolbord waarmee de leerkrachten hun lessen attractiever en efficiënter kunnen vormgeven. Daarvoor zijn alle leerkrachten ondertussen geschoold. De Telgenkamp heeft als visie dat ICT binnen het onderwijs nooit een doel op zich mag zijn, maar dat het altijd onderdeel van de schoolvisie en het schoolbeleid dient te zijn. ICT fungeert bij de uitvoering van de schoolvisie als middel om doelen te bereiken. Er wordt gestreefd naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. Vanuit deze schoolvisie willen we hieronder enkele kernbegrippen noemen waarbij we iets uitvoeriger ingaan op de rol die ICT hierbij kan vervullen.

ICT in relatie tot competentie 
Competentie (“Ik kan het“) en autonomie (“Ik kan het zelf”). De computer geeft aan de leerling meer educatieve mogelijkheden om zelfstandig te leren, te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelf invloed uit te oefenen op wat hij doet. Hierdoor kan het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect enorm groeien.

ICT in relatie tot adaptief onderwijs 
Educatieve software wordt veel als leermiddel ingezet binnen onze lessen. Daardoor maken we het voor onze leerlingen aantrekkelijk om met leerstof te oefenen, waardoor de motivatie wordt bevorderd. Via onze “elektronische leeromgeving” kunnen op eenvoudige wijze oefeningen en leermaterialen op maat gemaakt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen leerweg, het tempo en de mogelijkheden van de leerling. We sluiten met de programma’s zoveel mogelijk aan op de methoden die wij op onze school gebruiken, maar andere goede software wordt ook gebruikt.

ICT in relatie tot leerlingvolgsysteem
 
Onderwijs op maat is ons doel en om maatwerk te kunnen leveren hanteren wij verschillende observatiemethoden, waarderen en registreren wij de vorderingen en stellen wij vervolgens handelingsplannen op. ICT speelt een belangrijke rol om deze administratieve handelingen te vergemakkelijken.

ICT in relatie tot de maatschappij en werken aan de toekomst 
De maatschappij is de laatste jaren bijzonder snel gedigitaliseerd. De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door communicatie via gsm en computers. E-mail en internet zijn belangrijke media voor leerlingen. De sociale contacten tussen jongeren spelen zich ook voor een groot deel digitaal af (via sms, twitter, facebook, chat of e-mail). Dit betekent dat wij onze kinderen daar niet alleen op voorbereiden maar hen daar ook mee leren omgaan.