Actief burgerschap en sociale integratie

Het onderwijs heeft de opdracht gekregen om jonge mensen voor te bereiden op deelname aan een veelvormige samenleving. Deze opdracht tot bevordering van “actief burgerschap en sociale integratie” staat tegen de achtergrond van de betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid.

De Telgenkamp:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.


Wij hanteren de aan integratie en burgerschap gerelateerde kerndoelen voor het primair onderwijs.
De leerlingen leren:

  • hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger;
  • zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;
  • hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen;
  • zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen;
  • zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument;
  • met zorg om te gaan met het milieu.