Expressievakken

Beeldende vorming 
Doelstelling:

Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen:

  • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende werkstukken;
  • leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen: de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst;
  • kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan cultuurgebied.


In het schooljaar 2010-2011 heeft een werkgroep een leerlijn tekenen en handvaardigheid vastgelegd voor de groepen 1 t/m 8. Uitgangspunt binnen deze lessen is het leren verbeelden door de leerlingen. Niet het namaken maar het creëren staat centraal. Ze leren om eigen antwoorden te geven en eigen oplossingen te bedenken (beeldend ontwerpen). De leerlijn bestaat uit een aantal basislessen per leerjaar waarin alle technieken en materialen aan bod komen zodat onze leerlingen met alle aspecten van tekenen en handvaardigheid in aanraking komen. Naast deze basislessen die a.d.h.v. de methode “Moet je Doen” zijn uitgewerkt heeft de leerkracht nog ruimte om naar eigen inzicht en passend binnen de jaarplanning extra lessen tekenen en handvaardigheid te geven.

Muziek
Doelstelling:
Het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:

  • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op muziek te bewegen.

De leerkrachten geven muzieklessen, vaak aan de hand van de methode: Muziek, moet je doen! Naast deze methodische aanpak vinden er geregeld aanvullende muzikale activiteiten plaats in de diverse jaargroepen. Er is een nauwe samenwerking met PopScool Hengelo, die in alle groepen workshops verzorgd. Daarnaast worden er vanuit Crea en andere culturele instellingen in een aantal groepen lessen drama en/of dans met muziek gegeven.

Bewegingsonderwijs
Doelstelling:
Het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:

  • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten;
  • een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur; omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. Aan de orde komen: gymnastiek, atletiek, en spel.


We vinden het belangrijk om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken. Zowel binnen als buiten. Hiervoor zijn er er voldoende gevarieerde speel- en bewegingsmogelijkheden. De Telgenkamp heeft verschillende speelpleinen om de kleuters buiten te laten spelen met o.a. rijdend buitenmateriaal, zandbakmateriaal, klim- , klauter- en shommeltoestellen. Voor de groepen twee wordt ook ruimte gemaakt voor het voetbalspel. In de onderbouw wordt gewerkt met de methode Bewegingslessen in het speellokaal. Elke groep gaat minimaal twee keer per week naar het gym- speellokaal. Een keer voor een les met materiaal en toestellen, een keer voor dans en spel.
In de hogere groepen maken we gebruik van de methode “Basislessen Bewegings-onderwijs”. Ook hier zijn er twee lesuren gym per klas per week. In alle groepen hebben we jaarlijkse sportdagen waarbij kinderen met diverse sport- en spelonderdelen in aanraking komen. De afgelopen twee jaar gaan we met bovenbouwgroepen om de week naar het zwembad voor een zogenaamde “natte gymles”. Hengelo Sport laat kinderen van groep 6 kennismaken met nieuwe sporten door het geven van gastlessen en de organisatie van de jaarlijkse sportmarkt. We maken elk jaar gebruik van minimaal twee BOS-studenten van het ROC die zelfstandig maar wel onder toezicht van de leerkracht gymlessen geven. We stimuleren verder deelname aan de toernooien van Hengelo Sport (zwemmen en voetbal) en elk jaar wordt door de beste voetballers van de school deelgenomen aan het Cruyff-courttoernooi. Ons devies bij deelname aan toernooien blijft echter: “Meedoen is belangrijker dan winnen!”