Rekenen en wiskunde

Doelstelling:
Het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen:

  • leren rekenen aan de hand van problemen die nauw verbonden zijn met de realiteit;
  • verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse leefwereld;
  • middels modellen de afstand tussen het reële (de werkelijkheid) en het formele (het abstracte) te overbruggen;
  • basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische situaties;
  • reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren;
  • eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen;
  • verschillende wijzen van benaderen en verschillende niveaus van oplossen aangeboden wordt;
  • onderzoeks- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken.


We gebruiken o.a. de methode “De wereld in getallen” om deze doelen te bereiken. Voor de betere rekenaars is er een speciaal compactenprogramma waarbij de lesstof wordt ingedikt en zij extra uitdagende rekenopdrachten krijgen. Ook worden er diverse remediërende materialen ingezet voor kinderen die juist moeite hebben
met rekenen. 

rekenen en wiskunde