Talen

Nederlandse taal

Doelstelling:
Het onderwijs in Nederlandse taal is er op gericht dat:

  • leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
  • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal.


Om bovenstaande doelen te bereiken maken we op de Telgenkamp o.a. gebruik van de volgende methoden: Voor de groepen 1 en 2: ‘Schatkist’.Voor de groepen 3 t/m 8: ‘Veilig leren lezen’, ‘Lekker lezen’, ‘Nieuwsbegrip’, ‘Taal Actief’ en ‘Pennestreken.
Voor de taalzwakke leerlingen zijn er diverse hulpprogramma’s en werken we ook a.d.h.v. het protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Engelse taal

Doelstelling:
Het onderwijs in de Engelse taal is er op gericht dat de leerlingen:

  • Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken
  • Engelse taal gebruiken als communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen;
  • Kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel.


Op de Telgenkamp geven we Engels vanaf groep 5 a.d.h.v. de methode “Take it Easy”.