Wereldverkennende vakken

Oriëntatie op jezelf en de wereld
In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, betasten, luisteren. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen en kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, met menselijk gedrag, met de natuur en het natuurkundig gebeuren, en met de kijk van het kind op zichzelf, bij het leren zien van oorzaak en gevolg en bij het veroveren van taal als communicatiemiddel. We gebruiken zoveel mogelijk materiaal en daarnaast gebruiken we regelmatig materiaal van de “Stichting Milieu Educatie”
Aardrijkskunde 
Doelstelling:

 • Het aardrijkskundeonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:
 • zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s; inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden;
 • zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken.


We werken sinds 2010 met de methode “de Blauwe Planeet”. 
Geschiedenis 
Doelstelling:
Het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:

 • zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen; besef krijgen van continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de samenleving;
 • zich enige historische basisvaardigheden eigen maken;
 • kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij; kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving.
  Voor geschiedenislessen maken we gebruik van de methode “Speurtocht”.

Natuuronderwijs en gezond gedrag
Doelstelling:
Het natuuronderwijs is erop gericht, dat de leerlingen:

 • plezier beleven aan het verkennen van de natuur vanuit een kritische en vragende houding en zorg hebben voor een gezond leefmilieu;
 • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op juiste wijze met de levende en niet-levende natuur om te gaan;
 • een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu ontwikkelen;
 • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin ze opgroeien.


We werken in groep 5 t/m 8 met de methode “Naut”. Ook  wordt regelmatig gebruik gemaakt van de leskisten van de Stichting Milieu Educatie en incidenteel van passend materiaal van schooltv (Teleac/NOT)
Techniek 
Technieklessen zijn opgenomen in de methode Naut. In deze lessen wordt kinderen geleerd oplossingen te bedenken voor technische problemen. Hiervoor moeten ze inzicht verwerven in de functionaliteit van materialen, vormgeving en werking, aard van de materialen en de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast nemen ze kennis  van natuurkundige processen.
Naast de methode maken we ook gebruik van diverse projecten, zijn er techniekexcursies en worden er af en toe gastlessen verzorgd. Bij de wereldverkennende vakken leren we onze kinderen van groep 5 t/m 8 om met behulp van de het documentatiecentrum en het Internet effectief informatie te verzamelen en spreekbeurten en werkstukken te maken over diverse onderwerpen. 
Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
Doelstelling:
Het onderwijs in sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer is erop gericht,

 • dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en aan groepsprocessen.


We werken op de Telgenkamp met de methode “Op voeten en fietsen” en “De jeugdverkeerskrant”. In groep 7 is er jaarlijks een fietsencontrole en in groep 8 nemen de kinderen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Bij al deze wereldverkennende vakgebieden maken wij elk jaar een keuze uit het aanbod van de schooltelevisie zodat wij kunnen werken met materiaal dat “up to date” is.