Tevredenheidsenquetes

Een keer in de vier jaar nemen we een tevredenheidsenquête  af onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij maken hierbij gebruik van de enquête van Beekveld en Terpstra. Deze digitale  enquête bevraagt ouders, leerlingen en leerkrachten d.m.v. stellingen op dezelfde hoofddomijnen. Per stelling wordt gekeken in hoeverre men het eens of oneens is met die stelling. Er kunnen maximaal 4 punten gehaald worden en minimaal 1. (4 wil dus zeggen dat iedereen het eens is en 1 dat iedereen het oneens is). Ook wordt er een rapportcijfer gevraagd voor de totale school. Door de enquêtes naast elkaar te houden krijgen we een goed beeld van de algemene tevredenheid.

De uitkomsten van de enquêtes zijn geanalyseerd en aan de hand van deze analyse zijn verbeterplannen opgesteld.

Terugkoppeling ouderenquête 2010 (6)

Uitkomsten leerlingenenquete 2011

UItkomsten ouderenquete 2010