Pedagogisch klimaat

Een goede sfeer op school vinden we heel belangrijk. Een prettig pedagogisch klimaat is voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Al onze kinderen moeten met plezier naar school gaan, zich daar veilig en geborgen voelen en elkaar respecteren. Iedereen moet zich gewaardeerd weten naar zijn of haar mogelijkheden. Wij besteden daar veel aandacht aan, zowel planmatig als incidenteel. Wij hebben er voor gekozen om m.b.v. de lesmethode “kinderen en hun sociale talenten” dit in ons standaardlessenaanbod op te nemen.

Naast deze methodische aanpak werken we op de Telgenkamp met een vijftal schoolregels die elk een bepaalde periode centraal staan en waar extra aandacht aan wordt besteed. We doen dit d.m.v. gesprekken maar ook door allerlei spel- en oefenvormen. De schoolregels zijn d.m.v. pictogrammen goed herkenbaar en duidelijk zichtbaar in de school. Ze hangen centraal in de hal en in alle klassen zodat we iedereen steeds aan de regels helpen herinneren.

We kennen de volgende regels en pictogrammen:

in school is het rustigwij luisteren naar elkaar samen spelen samen werken wij zijn aardig voor elkaar wij zorgen goed voor alle spullen

Naast een goed pedagogisch klimaat besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We werken daarom ook met het speciale  leerlingvolgsysteem ZIEN!. Met dit LVS kunnen we zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen als ook van de gehele groep in kaart brengen. Twee keer per jaar nemen we vragenlijsten af en de resultaten worden besproken in de groepsbespreking. Daar waar nodig wordt bekeken welke vervolgstappen nodig zijn om een individuele leerling of een groep verder te helpen.


Het komt helaas soms voor dat er sprake is van pestgedrag. Om hier zo effectief mogelijk op in te springen hebben we een Anti-Pestprotocol opgesteld.