Invoering 1-Zorgroute

De komende vijf jaar vindt er een vernieuwingsproces plaats binnen de leerlingenzorg. Er wordt gewerkt vanuit de 1-zorgroute. Dat doen alle scholen binnen de Dr. Schaepman-stichting. De 1-zorgroute is een manier om invulling te geven aan passend onderwijs (landelijke ontwikkeling). Enkele uitgangspunten van de 1-zorgroute zijn:

  • Vaak zijn we in de zorg naar leerlingen alleen gericht op de tekorten en belemmerende factoren (problemen). Binnen de 1-zorgroute richten we ons meer op de positieve aspecten: Wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? Wat zijn stimulerende factoren? Waarin is deze leerkracht sterk? Welke aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? Waarin zijn deze ouders sterk? Aandacht voor positieve aspecten biedt tegenwicht aan het vormen van een negatief beeld van een leerling, leerkracht of ouders. Het biedt ook perspectief: dat wat goed gaat verder uitbouwen. We praten dan over onderwijsbehoeften.

 

  • Er wordt gewerkt vanuit een vaste cyclus.  Drie keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats (Leerkracht en IB’er). Daarin wordt de ontwikkeling van de groep en de kinderen in kaart gebracht.  Mocht de ontwikkeling van een kind op een bepaald punt stagneren dan wordt bekeken hoe het kind binnen de groep extra begeleid kan worden.

 

  • Binnen de groepen wordt op drie niveaus gewerkt. De hele groep krijgt instructie, vervolgens mogen de kinderen die dat kunnen zelfstandig aan de verwerkingsopdracht beginnen. De leerkracht geeft de kinderen die dat nodig hebben extra instructie en begeleiding.

 

  • Het gevolg hiervan is dat we minder met individuele handelingsplannen werken, maar met groepsplannen. Ook vindt de remedial teaching in de groep plaats. We willen de kinderen zo min mogelijk in een uitzonderingpositie plaatsen.

 

  • Als de extra begeleiding binnen de groep niet het gewenste resultaat oplevert, kan een kind op het leerling-spreekuur besproken worden.  Hierbij is de schoolbegeleider van Expertis (schoolbegeleidingsdienst) aanwezig. Zij kan ons advies geven over welke aanpak voor het kind het beste is. U wordt vooraf op de hoogte gesteld als uw zoon of dochter in het leerling-spreekuur wordt besproken. Ook vindt een terugkoppeling met u plaats.