Respect

“gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens”

Voor een veilig pedagogisch klimaat zijn we voortdurend bezig om met kinderen, leerkrachten en ouders te kijken hoe we een fijne en veilige school kunnen zijn waar iedereen zich geborgen voelt.
Een groot deel van de leerlingen gedijt goed in een positief en voorspelbaar schoolklimaat, met heldere regels en duidelijke verwachtingen ten aanzien van gedrag en een passend onderwijsaanbod dat aansluit bij de interesses en leerstijlen van leerlingen. Er zijn echter leerlingen die risico lopen op het ontwikkelen van problemen in gedrag. Voor deze kinderen zijn meer specifieke interventies nodig op het gebied van leren en/of gedrag. In de huidige praktijk gaat vaak de meeste tijd, emotie en aandacht uit naar de interventies voor die laatstgenoemde groep. We willen dat er op alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting een veilig pedagogisch klimaat is, zodat alle kinderen kunnen gedijen en geen kinderen worden buitengesloten of gepest. Om dat te realiseren voldoen alle scholen aan 5 pijlers: een schoolbrede aanpak, met een preventieve insteek, die data-gestuurd is, gericht is op het aanleren van gewenst gedrag  en die samenwerking met ouders en zorg belangrijk vindt en vormgeeft .